Gia công cơ khí

Đèn Lon Âm Trần (Loại Viền màu)

(Loại 3.5'' - Phi 90) 

Mã SP Chóa Đèn: ND35RW                       Mã SP Chóa ĐènND35RR

 

 

 Mã SP Chóa ĐènND35RB                      Mã SP Chóa ĐènND35RG

 

 

Mã SP Chóa ĐènND35RY                       Mã SP Chóa ĐènND35RP

 

 

 Mã SP Chóa ĐènND35RPK                    Mã SP Chóa ĐènND35RO

 

(Loại 4.5'' - Phi 120)

 

Mã SP Chóa ĐènND45RW                        Mã SP Chóa ĐènND45RR

 

 

Mã SP Chóa ĐènND45RB                        Mã SP Chóa ĐènND45RG

 

 

Mã SP Chóa ĐènND45RY                         Mã SP Chóa ĐènND45RP

 

 

Mã SP Chóa ĐènND45RPK                      Mã SP Chóa ĐènND45RO

 

 

(Loại 5.5'' - Phi 150)

 

Mã SP Chóa ĐènND55RW                      Mã SP Chóa ĐènND55RR

 

 

Mã SP:  ND55RB                                              Mã SP: ND55RG

 

                                                                              

Mã SP: ND55RY                                                Mã SP: ND55RP

 

                                        

Mã SP: ND55RPK                                           Mã SP: ND55RO


Đèn Treo Trần (Trong nhà)

  


Đèn Treo Trần (Ngoài Trời)

       


Đèn Lon Gắn Nổi