Cơ Khí‎ > ‎Pulley‎ > ‎Puly đai thang‎ > ‎

Pulley - Chủng loại

          pulley đai thang        pulley ghép         pulley bước        pulley cáp
                  Puly đai thang                             Puly ghép                                Puly bước                           Puly rãnh cáp
                    V belt pulley                             Split Pulley                              Step Pulley                       Cable groove pulley

          puly rãnh U        3V, 5V, 8V puly          puly phẳng        aluminium v belt pulley
                   Puly rãnh U                           Puly 3V, 5V, 8V                            Puly trơn                                 Puly nhôm
                 U groove pulley                       3V, 5V, 8V pulley                          Flat pulley                            Aluminium pulley

          pulley măng song        pulley côn rút           timing pulley        puly nhựa
                  Puly măng song                        Puly côn rút                                    Puly răng                              Puly nhựa
                 Taper lock pulley                      Bushing pulley                               Timing pulley                         MC Nylon pulley