pulley đai thang                    pulley ghép
                          Puly đai thang                                        Puly ghép
                           V belt pulley                                         Split Pulley

                  pulley bước                    pulley cáp
                                 Puly bước                                       Puly rãnh cáp
                                Step Pulley                                  Cable groove pulley

                  puly rãnh U                    3V, 5V, 8V puly  
                             Puly rãnh U                                     Puly 3V, 5V, 8V  
                           U groove pulley                                 3V, 5V, 8V pulley 
      
                  puly phẳng                    aluminium v belt pulley
                                Puly trơn                                          Puly nhôm
                                Flat pulley                                   Aluminium pulley

                   pulley măng song                    pulley côn rút  
                           Puly măng song                                   Puly côn rút   
                          Taper lock pulley                                  Bushing pulley    

                   timing pulley                    puly nhựa
                                  Puly răng                                         Puly nhựa
                                Timing pulley                                  MC Nylon pulley